Dušičky 2017


Dušičky 2017

V záujme zachovania bezpečnosti návštevníkov cintorína, pre plynulé zaistenie priebehu pohrebov, obradov, pobožností a chodu cintorína, nerušeného zberu a likvidácie odpadu bude počas dušičiek na cintorínoch platiť zvláštny prevádzkový režim týkajúci sa dopravy, otváracej doby cintorínov a prevádzkovej doby v kanceláriách.

1. Vstupy s autom

a) Pre držiteľov preukazu ZŤP sa umožní vstup z vlastným motorovým vozidlom bez poplatku v nasledovnom režime:

  • do piatku 20.10.2017 po 15:00

  • sobota 21.10.2017 od 07:00 do 12:00

Do 19:00 musia všetky vozidlá opustiť priestory cintorína. Pre autá, ktoré včas neopustia cintorín bude privolaná odťahová služba a mestská polícia. V záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína sa doba vstupov s autami môže operatívne skrátiť, obmedziť alebo úplne zrušiť v závislosti od miestnych pomerov, počasia a momentálnej situácie.

b) Občanov so zdravotným obmedzením dopraví motorové vozidlo prevádzkovateľa pohrebiska v rámci možností, v závislosti od miestnych pomerov, počasia a momentálnej situácie k hrobu a späť za poplatok 4,50 € v týchto dňoch:

od pondelka 23.10.2017 do piatku 3.11.2017 v čase od 07:00 do 10:00

V záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína sa doprava k hrobu s autom prevádzkovateľa pohrebiska môže operatívne skrátiť, obmedziť alebo úplne zrušiť v závislosti od miestnych pomerov, počasia a momentálnej situácie.

c) Pre podnikateľské subjekty, kamenárov a podnájomcov sa vstup s autami k hrobom v záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína v čase od 23.10.2017 do 5.11.2017 neumožní.

2. Otváracia doba cintorínov počas dušičiek:

Verejný cintorín, Južný cintorín a Krematórium budú až do 8.11.2017 otvorené od 07:00 do 20:00

  • v dňoch 1.11. 2017 a 2.11.2017 od 07:00 do 22:00

  • od 9.11.2017 sa prechádza na zimný režim a cintoríny budú otvorené od 7:00 do 17:00

3. Prevádzková doba pre poskytovanie informácií a pre evidenciu hrobových miest

Verejný cintorín na Rastislavovej ulici:

Od soboty 28.10.2017 do nedele 29.10.2017 od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00

Pondelok 30.10.2017 až piatok 3.11.2017 od 07:00 do 17:00

Krematórium na Zelenom Dvore:

Od soboty 28.10.2017 do nedele 29.10.2017 od 09:00 do 15:00

Pondelok 30.10.2017 až piatok 3.11.2017 od 08:00 do 16:00, v stredu 1.11.2017 od 08.00 do 15:00

4. Pobožnosti počas dušičiek:

1.11.2017 o 14:00 rím. kat. pobožnosť na Krematóriu v obradnej sieni

1.11.2017 o 14:00 gr. kat. pobožnosť Parastas na Verejnom cintoríne v obradnej sieni

2.11.2017 o 15:00 rím. kat. sv. omša na Verejnom cintoríne

6. Odpad:

V záujme skvalitnenia služieb a zabezpečenia čistoty na cintorínoch je dobré mať čo najviac odpadkových košov. Len na Verejnom cintoríne je v súčasnosti 102 pletivových košov s celkovým obsahom viac ako 153.000 litrov. Výrobu odpadových košov si prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje vo vlastnej réžii. Okrem toho je k dispozícii 21 ks kontajnerov typu „BOBOR“ s celkovým obsahom  vyše 21.000 litrov a dva veľkokapacitné kontajnery s obsahom až 16.000 litrov. Dohromady je len na Verejnom cintoríne k dispozícii až 123 odpadových nádob s celkovým obsahom cca 190.000 litrov. Tento objem poskytuje relatívne uspokojenie potrieb hlavne počas dušičkového obdobia, kedy sa všetky nádoby musia 1x denne vyprázdňovať počas 2 – 3 týždňov. Ďalšou podmienkou skvalitnenia služieb je efektívne rozmiestnenie odpadových nádob. Po skúsenostiach z minulých období sa nádoby rozmiestnili všade tam, kde najčastejšie vznikali divoké skládky odpadu. Správnosť tohto rozhodnutia sa potvrdila hlavne počas dušičiek a počet divokých skládok každoročne rapídne klesá. Žiadame podnájomcov hrobových miest, aby odpad z údržby hrobov dávali do odpadkových nádob a košov. POZOR: Lístie nie je odpad, preto ním nezaplňujte odpadkové koše, ale ho dávajte na kraj komunikácií a chodníkov, kde bude priebežne vyzbierané s vysávačom.    

7. Prehľad z údržby a prevádzky Verejného cintorína v roku 2017.

Pozri: http://www.rekviem.sk/aktuality.html