Cintorínske služby

Všetko, čo pre Vás môžeme spraviť.

Nájomné zmluvy a platnosť hrobového miesta

Základnou podmienkou nájmu hrobového miesta v zmysle § 21 zákona 131/2010 Z. z. je uzatvorenie nájomnej zmluvy k hrobovému miestu medzi prenajímateľom (t.j. prevádzkovateľom pohrebiska) a nájomcom a zaplatenie nájomného

Nájomca je osoba, s ktorou prenajímateľ cintorína uzavrel podnájomnú zmluvu na užívanie hrobového  miesta na pohrebisku.

Nájomná zmluva: je zmluva medzi prevádzkovateľom cintorína a nájomcom, ktorá ho oprávňuje užívať hrobové miesto.

Úmrtie nájomcu: pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási, ako prvá. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy možno uplatniť do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Prevod nájomnej zmluvy na iného nájomcu: prevod nájomnej zmluvy je možné previesť na iného nájomcu, ak nájomca hrobového miesta zomrel, alebo ak ho nájomca chce previesť za svojho života na inú osobu. V tomto prípade je nutná prítomnosť nájomcu aj nového nájomcu a ich občianske preukazy na overenie totožnosti. Táto služba je s overením podpisov spoplatnená v zmysle platného cenníka.

Výzva k zaplateniu nájomného : Prevádzkovateľ cintorína má zo zákona povinnosť najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti nájmu upozorniť podnájomcov, aby zaplatili nájomné za hrobové miesta na ďalšie obdobie. S touto činnosťou je spojené množstvo administratívnej práce, vyhľadávanie v centrálnej evidencii, vypísanie upozornenia, obálky a podanie na poštu. Sú s tým spojené aj určité výdavky, hlavne poštové. Aj napriek snahe prevádzkovateľa cintorína sa množstvo neprevzatých obálok s listami vracia správe pohrebiska, ktorá tieto odkladá a archivuje pre budúce možné reklamácie.

Cenník

Za prenájom hrobového miesta na Verejnom cintoríne podľa typu:

Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 rokov

175,79 €

Nájomné za hrobové miesto pre dieťa na dobu 10 rokov

58,26 €

Nájomné za schránku kolumbária na dobu 10 rokov

94,80 €

Nájomné za schránku v urnovom háji na dobu 10 rokov

153,26 €

Nájomné za urnovú schránku mimo urnového hája na dobu 10 rokov

93,21 €

Za prenájom hrobového miesta na Kremmatóriu podľa typu:

Nájomné za schránku kolumbária na dobu 10 rokov

94,80 €

Nájomné za schránku v urnovom háji na dobu 10 rokov

153,26 €

Ceny za prenájom hrobových miest boli schválené Uznesením č. 1206 z XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 26.10.2006 a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva rozhodnutím č. 2006/05839-02/219/HŽP zo dňa 24.10.2006.

Poznámka:

 • Pri pochovaní (pohreb) musí byť nájomné za hrobové miesto zaplatené vopred minimálne na tleciu dobu, čo je 10 rokov.
 • Pri uzatvorení podnájomnej zmluvy na hrobové miesto sa nájomné platí na dobu 20 rokov a u urnových miest na 25 rokov.

Informácie o:
Menách pochovaných, miestach pochovania, platnosti hrobového miesta a nájomného, výpisu z evidencie hrobových miest sú spoplatnené informácie, ktoré Vám podľa príslušného cintorína poskytnú na príslušných miestach za pomoci uvedených kontaktov.

Zásobovanie pohrebiska vodou
Na pohrebisku na Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici je je zabezpečené zásobovanie nepitnou priemyselnou vodou na polievanie záhonov a výsadby hrobov z vlastného zdroja. V čase od 10. novembra do 1. mája je voda odstavená v dôsledku ochrany pred poškodením rozvodu vody. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento termín meniť s prihliadnutím na aktuálne poveternostné podmienky.
 

Postup pri žiadosti o výrub stromu:

Žiadosť o výrub stromu pri Vašom hrobovom mieste je potrebné písomne adresovať správe cintorína do konca augusta bežného kalendárneho roka. Výrezy sa smú realizovať len v období vegetačného kľudu. Na základe Vašej žiadosti, musí prevádzkovateľ pohrebiska vykonať všetky zákonom predpísané úkony a doložiť zákonom predpísané doklady. Žiadosť o vypílenie stromu bude posúdená až po splnení a predložení zákonom predpísaných formalít:

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska podá žiadosť o vyhotovenie posudku: Výpočet spoločenskej hodnoty stromu Správe mestskej zelene v Košiciach.
 2. Na základe objednávky vyhotoví oprávnený orgán zo Správy mestskej zelene v Košiciach výpočet spoločenskej hodnoty stromu.
 3. Výška poplatku za výpočet spoločenskej hodnoty stromu sa pohybuje na úrovni 80,00 – 90,00 Euro.
 4. Žiadosť musí obsahovať všetky povinné zákonom predpísané prílohy:
 • list vlastníctva,
 • zoznam žiadostí na  výrub stromov od podnájomcov hrobových miest,
 • odborný posudok spoločenskej hodnoty stromov navrhnutých na výrub,
 • žiadosť o odstránenie stromu mestu Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy na prvom stupni vo veciach ochrany prírody.
 1. Za podanie žiadosti sa musí zaplatiť správny poplatok vo výške 100,00 Euro.
 2. Príslušný orgán štátnej správy začne správne konanie až po splnení všetkých predpísaných formalít v zákonnej lehote, súčasťou čoho je aj komisionálna obhliadka v teréne za účasti:
 • zástupcov príslušného orgánu štátnej správy za mesto Košice,
 • zo Správy mestskej zelene v Košiciach,
 • zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny za tretí sektor,
 • zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky,
 • zástupcu prevádzkovateľa pohrebiska.

Účastníkmi konania sú spravidla aj:

 • Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa z Bratislavy za tretí sektor,
 • Slovenský inšpektorát životného prostredia,
 • mesto Košice referát nakladania s majetkom.
 1. Po posúdení skutkového stavu a so zreteľom na pripomienky a námietky zainteresovaných bude vydané rozhodnutie.
 2. Za každú vyrúbanú drevinu sa musí zrealizovať náhradná výsadba v počte 2 kusov mladých vzrastlých drevín za každú vyrúbanú drevinu a zabezpečením starostlivosti o nich po dobu troch rokov odo dňa uskutočnenia výsadby. Orientačná cena za takúto vzrastlú drevinu pre náhradnú výsadbu sa pohybuje v rozmedzí od 90,00 euro do 120,00 euro za jeden kus.
 3. Orientačné ceny za výrez stromov na cintoríne sa pohybujú v tomto rozmedzí:

Výrub stromu do 300 mm priemeru kmeňa................................76,00 Euro
Výrub stromu do 500 mm priemeru kmeňa..............................215,00 Euro
Výrub stromu do 700 mm priemeru kmeňa..............................530,00 Euro
Výrub stromu do 900 mm priemeru kmeňa..............................995,00 Euro
Výrub stromu nad 900 mm priemeru kmeňa........................1.325,00 Euro

S ohľadom na zvýšené nebezpečie pri výrubových prácach, ochranu života a zdravia pilčíkov a s ohľadom na ochranu majetku podnájomcov okolitých hrobových miest sa výruby môžu realizovať len za optimálnych poveternostných podmienok a iba v období vegetačného pokoja. Po dohode so správnym orgánom sa žiadosti posudzujú raz ročne koncom leta a rozhodnutie býva spravidla vydané  počas obdobia vegetačného pokoja.

V zmysle § 24, písm. c) zákona o pohrebníctve je nájomca hrobového miesta povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady. Zákon má na mysli aj preventívne kroky smerujúce k včasnému odhaľovaniu nepriaznivých vplyvov na hrobové miesto a včasnú likvidáciu zdroja.

Ani dodržanie celého opísaného postupu však nezaručuje, že pre každú žiadosť o výrub stromu bude vydané súhlasné stanovisko. Proces od podania Vašej žiadosti na výrub stromu sa riadi zákonnými pravidlami a trvá určitú dobu, ktorá sa niekomu môže zdať pridlhá. V snahe predchádzať možným nedorozumeniam si prevádzkovateľ pohrebiska považuje za povinnosť a touto cestou si dovoľuje vopred, podrobne a včas informovať žiadateľa o postupe procesu, lehotách a cenách za jednotlivé úkony procesu. 

Vstup s autom na cintorín:

 • Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebiska je možný za týchto podmienok:

 • Pre invalidných občanov - držiteľov preukazu ZŤP raz mesačne v období od 15.3 do 15.10 každý pracovný deň po 15:00 hod. a v sobotu do 12:00 na základe povolenia od správy pohrebiska bez poplatku.
 • Pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe bez poplatku.
 • Pri uložení kvetov, vencov a kytíc po rozlúčke v krematóriu pre obstarávateľa pohrebu bez poplatku.
 • Pri výstavbe a stavebnej úprave hrobky a hrobového miesta pre podnájomcu  za poplatok.
 • Pre kamenárstva a pohrebné služby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia s viditeľným označením názvu organizácie na vozidle za poplatok.
 • Pri prechádzaní vrátnicou umožní vodič prehliadku prevážaného materiálu a predloží potvrdenie o zaplatení poplatku za vstup s motorovým vozidlom, alebo povolenie na vstup od prevádzkovateľa pohrebiska.
 • V zimnom období v čase od 15. októbra do 31. marca platí zákaz vstupu všetkých súkromných motorových vozidiel do areálu pohrebiska okrem kamenárskych a pohrebných služieb.
 • V zimnom období v čase od 15. októbra do 31. marca sa komunikácie udržujú len v obmedzenom rozsahu, ktorý je potrebný pre výkon pohrebov.
 • Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za úrazy návštevníkov.

 

Vstup autom na cintorín pre držiteľov preukazu ZŤP

S ohľadom na miestne podmienky na cintoríne, z dôvodu všeobecného záujmu, v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti občanov, plynulého chodu údržby
a prevádzky cintorína sa podmienky pre vjazd s automobilom prevážajúcim osobu s preukazom ZŤP upravujú na rok 2012 za týchto podmienok:

1. Vjazd všetkých automobilov do cintorína je monitorovaný kamerovým systémom a zaregistrovaný.

2. Osobe s preukazom ZŤP, ktorá je držiteľom tohto povolenia môže byť v závislosti od miestnych podmienok a momentálnej situácie na cintoríne umožnený vjazd
s automobilom na cintorín na nevyhnutne potrebný čas za účelom návštevy hrobového miesta.

3. Vodič automobilu prevážajúci osobu s preukazom ZŤP je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku pohrebiska a svojim podpisom potvrdzuje, že jeho znenie pozná,
b) rešpektovať zákaz prejazdu vrátnicou počas pohrebných obradov v obradnej sieni,
c) dodržať časový interval, kedy môže do cintorína vstúpiť a kedy musí cintorín opustiť:

 • v pracovné dni počas letného režimu od 15:00 do 19:45,
 • v pracovné dni počas zimného režimu od 15:00 do 16:45,
 • v sobotu od 7:00 do 12:00.
 • Nedodržanie časového intervalu bude mať za následok okamžité privolanie odťahovej služby Mestskej polície za účelom odtiahnutia vozidla.

d) z bezpečnostných dôvodov odovzdať vrátnikovi pri vstupe na cintorín „Oprávnenie na vjazd“, ktoré mu pri odchode z cintorína bude vrátené,
e) bezpodmienečne dať prednosť v jazde všetkým technologickým vozidlám zabezpečujúcim údržbu a prevádzku cintorína a nesmie im nijako prekážať počas jazdy, ani počas parkovania,
f) dať prednosť peším návštevníkom cintorína a nesmie ohroziť, ani obmedziť personál vykonávajúci údržbu a prevádzku cintorína bezohľadnou, alebo rýchlou jazdou a je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí,
g) umožniť prehliadku prevážaného materiálu vo vozidle.

4. Držiteľ povolenia a vodič automobilu prevážajúci osobu s preukazom ZŤP je povinný riadiť sa pokynmi vrátnika, inšpektora pohrebiska, alebo asistenta prevádzkovateľa pohrebiska. Neuposlúchnutie výzvy vrátnika, inšpektora pohrebiska, alebo asistenta prevádzkovateľa pohrebiska bude mať za následok ohlásenie príslušnej zložke Polície.
5. Každej osobe s preukazom ZŤP je umožnený 1 vjazd automobilom mesačne v období letného režimu. V zimných mesiacoch (november, december, január, február, marec) sa vjazd s automobilom prevážajúcim osobu s preukazom ZŤP riadi osobitným zimným režimom a je výrazne obmedzený, alebo zakázaný s ohľadom na miestne pomery, počasie a momentálnu situáciu na cintoríne.
6. Od 15. októbra do 3. novembra je vjazd s vozidlom prevážajúcim osobu s preukazom ZŤP z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva kolízie s technologickými vozidlami pri údržbe a prevádzke cintorína zakázaný.
7. Vrátnik, asistent prevádzkovateľa, alebo inšpektor pohrebiska označí písmenom X na kupóne osobitne každý vjazd automobilu prevážajúceho osobu s preukazom ZŤP až do vyčerpania pridelených kupónov a reguluje maximálny počet automobilov v objekte cintorína s ohľadom na bezpečnosť návštevníkov pridelením poradového čísla. Poradové číslo musí vodič umiestniť na palubnej doske pod čelným sklom vozidla a pri opustení cintorína vrátiť.
8. Pokus o navádzanie na podvod pri označovaní kupónov sa bude riešiť prostredníctvom príslušných zákonných ustanovení.
9. V prípade nebezpečenstva ohrozenia bezpečnosti, života, alebo zdravia občanov, nepriaznivej poveternostnej situácie, alebo v prípade ohrozenia plynulosti prevádzky, alebo údržby cintorína je asistent prevádzkovateľa pohrebiska, alebo inšpektor pohrebiska povinný a oprávnený okamžite regulovať, obmedziť, alebo zakázať vjazd všetkých automobilov vrátane tých, ktoré prevážajú osobu s preukazom ZŤP.
10. Držiteľ tohto oprávnenia prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami vstupu na cintorín, že im rozumie a bude ich dodržiavať. Porušenie týchto podmienok bude mať za následok zrušenie tohto povolenia.